973 216 915 / 663 771 470 (Lleida)
973 600 842 / 667 447 967 (Mollerussa)
973 321 253 / 645 498 266 (Bellpuig)

Conseller de Seguretat

Conseller de Seguretat Viària

A través de la Directiva 96/35 / CE de el Consell de 3 de juny de 1996, relativa a la designació ia la qualificació professional de Consellers de Seguretat per al transport per carretera, per ferrocarril o per via navegable de mercaderies perilloses, els Estats Membres , conscienciats amb l’augment de transport de mercaderies perilloses i la necessitat d’establir mesures que potenciés la seguretat d’aquests, van acordar la creació de la figura d’un expert en l’àmbit de l’transport d’aquestes matèries.

Com Estat Membre, hi ha l’obligació de transposar la Directiva a l’àmbit nacional, per al transport per carretera, aquest procés es va realitzar mitjançant el Reial Decret 97/2014 de 14 de febrer, (BOE de l’27.02.14) que regula l’obligatorietat de disposar de l’esmentat Conseller i per al transport per ferrocarril o per via navegable, aquest procés es va realitzar mitjançant el Reial Decret 1566/1999 de 8 d’octubre, i l’Ordre FOM / 605/2004, de 27 de febrer de l’Ministeri de Foment (BOE de l’ 09.03.04) que desenvolupa els exàmens per accedir a aquesta titulació.

Existeixen cinc especialitats diferents de Conseller de Seguretat per al transport per carretera:

  • Classe 1: ‘Explosius’
  • Classe 2: ‘Gasos’
  • Classe 7: ‘Radioactius’
  • Productes petrolífers: ‘UN 1202 – gasoil, UN 1203 – gasolina, UN 1223 – querosè, UN 3475 – barreja d’etanol i gasolina o barreja d’etanol i combustible per a motors, i el combustible d’aviació classificat en els Nº UN 1268 o UN 1863
  • Resta de les matèries incloses en les classes: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9

El text d’aquesta Directiva va ser assumit per l’ADR / RID en la seva versió corresponent a l’any 2001.

Skip to content