973 216 915 / 663 771 470 (Lleida)
973 600 842 / 667 447 967 (Mollerussa)
973 321 253 / 645 498 266 (Bellpuig)

Capacitació Transportista

Capacitació Transportista

Aquest títol correspon amb el que antigament es denominava: «Títol de Transportista».

El transport públic per carretera i les seves activitats auxiliars i complementàries només poden ser duts a terme pels que obtinguin el títol administratiu de competència professional corresponent.

 • Transport de mercaderies per carretera.
 • Transport de viatgers per carretera.

Quines proves hauré de superar per obtenir l’autorització?

Els exàmens seran convocats i realitzats per les comunitats autònomes competents.

Els exàmens per a l’obtenció de l’títol de transportista es convoquen 2 vegades a l’any, normalment en els mesos de juny i novembre.

Els aspirants únicament podran concórrer a les proves que es convoquin i realitzin pels òrgans competents en el territori en què tinguin la seva residència habitual.

 • Hores de curs: 55 hores presencials.
 • Examen: Les proves oficials de Competència Professional per al Transport es realitzen 2 vegades a l’any i es divideixen en 2 parts:
  • 100 Preguntes tipus TEST:
   • Resposta Correcta = 1 punt.
   • Resposta Incorrecta = -0,5 punts.
   • Pregunta Sense Contestar = 0 punts.

  * Aquesta primera part de l’examen és eliminatòria (en cas de no ser superada no ens corregiran els exercicis pràctics) per això és important obtenir 50 punts en la seva resolució.

  • Casos pràctics:
   • En aquesta part de l’examen dels aspirants han de contestar 6 casos pràctics de desenvolupament escrit sobre diversos conceptes inclosos en el temari.

Documentació necessària per anar a examen:

 • 1 fotocòpia del DNI o NIE.
 • Fotocòpia de l’Permís de Conduir.
 • 1 Foto de Carnet.
Skip to content